Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viaroyalityxx royalityxx

November 08 2019

9336 ca35
6710 7b32 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viarhubarbrr rhubarbrr
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ

November 04 2019

9272 7421 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viajamaicanbeat jamaicanbeat

November 03 2019

3611 e103 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanotherwaytodie anotherwaytodie
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viaanotherwaytodie anotherwaytodie
1190 8e90 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarhubarbrr rhubarbrr
1578 e646
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarhubarbrr rhubarbrr
2043 a620
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
1349 273d 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaponurykosiarz ponurykosiarz
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major vianieobecnosc nieobecnosc
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— Maryla Wolska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
5540 caf9 500
9678 555f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianieobecnosc nieobecnosc
4124 1ecf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianieobecnosc nieobecnosc

October 30 2019

9253 0551 500
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl