Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viaBloodEve BloodEve
6122 de11
Savoir vivre po przejściach (Agnieszka Osiecka i Maria Sapieżyna, 1993), „Przekrój” nr 1/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaBloodEve BloodEve
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viaehh ehh
6013 341c 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8887 2e3a
fb.com
Ruchome piaski
Reposted fromjozefspace jozefspace viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viazapachsiana zapachsiana
British dad jokes
Reposted fromfabs3 fabs3 viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
1501 edd5
Reposted fromrol rol viaMountainGirl MountainGirl
2153 f55c
Reposted fromwebomatic webomatic viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

Its a Trap
Reposted fromMysticen Mysticen viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4176 4d70 500
3732 cb89
Reposted fromkerosine kerosine
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viahey-jude hey-jude
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
9238 59ee 500
Reposted fromnomq nomq viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl