Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

8012 bb70
Reposted fromantichris antichris viaargasek argasek

March 01 2019

5664 1ec1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLabRatOr28 LabRatOr28
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viaLabRatOr28 LabRatOr28
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viaPolinda Polinda
6629 b864 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Kiedyś chodziłam na spacery, kiedyś potrafiłam się cieszyć, kiedyś mogłam swobodnie oddychać. 

Gdzie jestem teraz?
6886 1a85 500
6882 efc0 500
Reposted fromDennkost Dennkost viadrugs drugs
4350 7238
Reposted fromdrugs drugs
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaginger-gato ginger-gato
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viasweaterweather sweaterweather
4914 c535
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

February 07 2019

7888 347f 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1576 43cd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrugs drugs
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9177 6d9f

aubreylstallard:

Ian Miller, 1973

Reposted fromreckon reckon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 28 2018

6963 5b14 500
Reposted fromstroschek stroschek viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl